Voor de sponsors

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Speel-o-theek de Speelboeg is een officiële ANBI – algemeen nut beogende instelling – zonder winstoogmerk. Hieronder vindt u een overzicht van de doelstellingen en bestedingen van de speel-o-theek.

 • Naam: Stichting Speel-o-theek de Speelboeg
 • Adres: Laan van Straatsburg 2, 1826 BZ Alkmaar
 • Telefoonnummer: 072 – 562 04 49
 • E-mail: speelotheek@despeelboeg.nl
 • Website:  www.despeelboeg.nl
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: onder nummer 41239147
 • Fiscaal nummer: 8300860
 • Banknummer: Ing:   NL38INGB0005489051

Management

Het management van de speel-o-theek wordt gevormd door vrijwilligers, deze ontvangen geen vergoeding:

 • Nicolette Sitters, voorzitter
 • Marloes Klaassen Hendrikse, secretaris
 • Sandra Bleekemolen, penningmeester
 • Ingeborg Koningen, algemeen bestuurslid
 • Wicoja Ligthart, algemeen bestuurslid
 • Yvonne Jankowski, algemeen bestuurslid

Contactpersoon

Nicolette Sitters

Doelstelling

 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en hun belangstelling gaande houden door het aanbieden van verantwoord speelgoed.
 • Het beschikbaar stellen van speelgoed voor alle kinderen in Alkmaar en omgeving.
 • Bijdragen aan verantwoord omgaan met grondstoffen en milieu.
 • Ontmoetingsplaats bieden voor ouders met nog niet schoolgaande kinderen.
 • Peuters mogelijkheid bieden om sociale vaardigheden op te doen tijdens contacturen met andere peuters.
 • Laagdrempelige organisatie zijn waar ouders gemakkelijk terecht kunnen met vragen over spelen en speelgoed.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 • De speel-o-theek zal zich meer en meer ontwikkelen tot een organisatie die niet alleen een bijdrage kan leveren aan individuele,  maar ook aan groepsgerichte activiteiten. Dit wordt bewerkstelligd door het in het leven roepen van diverse pakketten die door vele groepen gebruikt kunnen worden. Dit betreft zowel groepen kinderen,  jongeren, volwassenen als ouderen.
 • Het continueren/ uitbreiden van samenwerking met andere organisaties waarbij ‘elkaar aanvullen’ centraal staat.
 • Het nut en belang van de speel-o-theek in de samenleving duidelijker onderstrepen en onder de aandacht brengen.

Uitgeoefende activiteiten

 • Het uitlenen van speelgoed en spellen.
 • Het organiseren van peuterspeelochtenden, voorheen i.s.m. Montessorischool de Cilinder in de Daalmeer te Alkmaar en tegenwoordig in de ruimte voor de speel-o-theek in bibliotheek de Mare.
 • Het organiseren van spelletjesochtenden voor ouderen  in bibliotheek de Mare.
 • Het bijwonen van straatspeeldagen, Speel-je-Wijs-Festival alsmede bemannen van kramen op diverse locaties.
 • Het jaarlijks organiseren van speelgoed- en kledingbeurzen, zowel ‘s zomers als ’s winters.
 • Collecteren voor Jantje Beton

Financiëel overzicht


Winst en verliesrekening 2022