Reglement

Om het goed functioneren van de speel-o-theek te bevorderen hebben wij een aantal regels opgesteld.

Artikel 1
Iedereen kan zich als lid van de speel-o-theek opgeven. De kosten van het lidmaatschap zijn voor alle gezinnen gelijk, ongeacht het aantal kinderen.
Wanneer men zich als lid wil laten inschrijven moet men zich kunnen legitimeren door middel van een rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort.

Artikel 2
Wij hebben geen leeftijdsgrens, wij lenen uit aan alle kinderen en volwassenen (zie ook artikel 10).
Naast een standaard abonnement bieden wij de mogelijkheid van een spelabonnement. Dit omvat spellen voor kinderen en voor volwassenen.

Artikel 3
Het lidmaatschap loopt per jaar. Na inschrijving ontvangt het gezin een lidmaatschapskaart die een jaar geldig is. Deze kaart moet bij het lenen steeds worden getoond. Bij zoekraken van deze kaart wordt tegen betaling een nieuwe kaart afgegeven.

Opzeggingen moeten schriftelijk ingediend worden onder vermelding van Naam en Lid.nr. ter attentie van de ledenadministratie.
Bij opzeggingen eerder in het jaar vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

Artikel 4
U betaalt per stuk speelgoed leengeld voor 3 weken. Voor het meenemen van speelgoed duurder dan € 70,- en/of kwetsbaar speelgoed vragen wij een hoger bedrag aan leengeld. Dit speelgoed is gemerkt met een gekleurde sticker. Op de site wordt dit speelgoed aangemerkt met €+.
Indien u in het bezit bent van een spelabonnement betaalt u per spel leengeld voor 3 weken

Artikel 4a
Voor strippenkaarten geldt: de boete te laat is
€ 1,50 per week per stuks speelgoed en na 3 weken € 3,00 per week per stuks speelgoed. Het speelgoed kan niet verlengd worden. U dient dan een nieuwe strippenkaart of abonnement te nemen.

Artikel 4b
De leden moeten bij het lenen van speelgoed zelf nakijken of het speelgoed compleet is. Wij als speel-o-theek gaan er van uit dat het speelgoed heel en compleet wordt uitgeleend. Echter, er kan altijd iets aan onze aandacht ontsnappen. Mocht bij thuiskomst blijken dat er iets aan mankeert,  mailt u dan binnen 24 uur naar de speel-o-theek. Zo voorkomt u boete bij het inleveren van het speelgoed. Zie artikel 6.

Artikel 4c
De kosten van een abonnement worden bij inschrijving gemeld. Het Bestuur bepaalt of de abonnement gelden verhoogd dienen te worden en zal de leden hiervan op de hoogte stellen. Het bovenstaande geldt ook voor de hoogte van de leen- en boetegelden.

Artikel 5
Het speelgoed wordt drie weken uitgeleend. U krijgt een uitleenbriefje mee waarop vermeld staat wat u geleend heeft, en het einde van de uitleentermijn.
Wij stellen het zeer op prijs als u dit briefje 
meeneemt bij het retourneren, dit i.v.m. onze administratie.
Als de uitleentermijn 
overschreden wordt, zal een boete per stuk speelgoed per week aan u in rekening gebracht worden.
Na drie weken wordt de boete verdubbeld. Bij hogere leengelden geldt ook een hoger 
boetetarief. De boeteregeling loopt in de vakanties door (ook de zomervakantie).
Breng dus op tijd uw speelgoed terug om hoge boetes te voorkomen.

Artikel 5a
Verlengen van de uitleentermijn is éénmalig mogelijk en alléén als het speelgoed niet gereserveerd is. Bovendien kunt u alleen artikelen verlengen binnen de uitleentermijn. Het speelgoed kan bij de speel-o-theek verlengd worden.
Telefonisch verlengen is ook mogelijk en kan door tijdens openingstijden contact op
te nemen met de speelotheek. Telefoonnummer: 072-5620449

Artikel 5b
Reserveren van speelgoed is mogelijk, tegen betaling van reserveringskosten.

Artikel 6
Elk stuk speelgoed behoort onbeschadigd en compleet te worden teruggebracht in de bijbehorende verpakking. Kunt u hieraan niet voldoen dan verzoeken wij u dit te melden.
Voor incompleet of kapot speelgoed wordt een boete berekend. De boete bedraagt €1,50. Indien u binnen drie weken het onderdeel terugbrengt, krijgt u weer € 1,50 retour.
Zowel voor incompleet als voor kapot speelgoed kan gelden dat het betaalde boetebedrag niet voldoende is om het speelgoed weer in de uitleen te kunnen nemen. In die gevallen krijgt u bericht over het resterende te betalen boetebedrag.

Bij onzorgvuldige omgang met geleende artikelen, waardoor speelgoed/onderdelen van speelgoed ruim meer dan algemeen gebruikelijk incompleet of stuk worden ingeleverd, wordt door de speel-o-theek contact opgenomen met betreffend lid.

Artikel 6a
Het zelf repareren of laten repareren van kapot speelgoed is zonder overleg met de contactpersoon van de speel-o-theek niet toegestaan.

Artikel 7
U wordt verzocht het speelgoed schoon in te leveren. Dit ter beoordeling van de medewerkster. Bij nalatigheid wordt een boete berekend.

Artikel 8
Mocht een stuk speelgoed zoek raken, zeker bij grotere artikelen zoals bijv. een fiets, kinderwagen, tractor of iets dergelijks, dan verzoeken wij u zich meteen in verbinding te stellen met onze contactpersoon en niet te wachten tot de uitleentermijn is verstreken.
Voor 
zoekgeraakt speelgoed brengen wij de dagwaarde in rekening.

Artikel 9
Het geleende speelgoed mag niet aan derden worden uitgeleend.

Artikel 10
Kinderen onder de 6 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van hun ouders speelgoed komen lenen. De ouders (of verzorgers) blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het speelgoed.

Artikel 11
De speel-o-theek stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele lichamelijke en/of materiële schade die met het geleende speelgoed wordt veroorzaakt.

Artikel 12
Aan het bestuur is het recht voorbehouden om aan personen speelgoed te weigeren. De redenen hiervoor zullen altijd kenbaar gemaakt worden.

Artikel 13
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Hiermee komen alle voorgaande reglementen te vervallen.

Laatste wijziging: 08.10.2023